แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร

ที่ตั้ง : เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0918617031, 0967158383
Website : https://www.mdh.go.th
Email : [email protected]
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

246

จำนวนโรงเรียน

More info

28901

จำนวนนักเรียน

More info

2200

จำนวนห้องเรียน

More info
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว

245

แห่ง
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล

1

แห่ง
ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 บ้านกุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 135 กลาง เปิดไฟล์
2 บ้านกุดแข้ใต้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 46 เล็ก เปิดไฟล์
3 บ้านดงยางนันทวัน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 63 เล็ก เปิดไฟล์
4 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 386 กลาง เปิดไฟล์
5 แก้งโนนคำประชาสรรค์ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 137 กลาง เปิดไฟล์
6 บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 247 กลาง เปิดไฟล์
7 บ้านนาคำน้อย2 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 86 เล็ก เปิดไฟล์
8 บ้านนาตะแบง1 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 245 กลาง เปิดไฟล์
9 บ้านนาสองห้อง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 68 เล็ก เปิดไฟล์
10 บ้านนาเสือหลายหนองยอ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 132 กลาง เปิดไฟล์
11 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 153 กลาง เปิดไฟล์
12 บ้านคำเขือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 81 เล็ก เปิดไฟล์
13 บ้านคำเม็ก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 22 เล็ก เปิดไฟล์
14 บ้านโค้งสำราญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 100 เล็ก เปิดไฟล์
15 บ้านดงมัน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 41 เล็ก เปิดไฟล์
16 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 29 เล็ก เปิดไฟล์
17 บ้านพรานอ้น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 91 เล็ก เปิดไฟล์
18 บ้านเหล่าคราม เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 242 กลาง เปิดไฟล์
19 บ้านเหมืองบ่า เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42 เล็ก เปิดไฟล์
20 บ้านนาดี2 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 32 เล็ก เปิดไฟล์
21 บ้านสงเปือยเหนือ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 197 กลาง เปิดไฟล์
22 ห้วยยางจอมมณี เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 69 เล็ก เปิดไฟล์
23 บ้านไร่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 21 เล็ก เปิดไฟล์
24 บ้านดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 166 กลาง เปิดไฟล์
25 บ้านดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 127 กลาง เปิดไฟล์
26 บ้านคำบง2 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 0 เล็ก เปิดไฟล์
27 บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 182 กลาง
28 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 91 เล็ก เปิดไฟล์
29 บ้านป่งโพน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 148 กลาง เปิดไฟล์
30 บ้านโพนสวาง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 160 กลาง เปิดไฟล์
31 บ้านสามขัว เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 97 เล็ก เปิดไฟล์
32 บ้านหนองแคนนาจาน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 135 กลาง เปิดไฟล์
33 บ้านบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 73 เล็ก เปิดไฟล์
34 "บ้านส้มป่อย ""รอดนุกูล""" เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 218 กลาง เปิดไฟล์
35 บ้านท่าไค้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 123 กลาง เปิดไฟล์
36 บ้านโนนศรี เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 91 เล็ก เปิดไฟล์
37 บ้านป่งเปือย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 164 กลาง เปิดไฟล์
38 บ้านนาโด่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 79 เล็ก เปิดไฟล์
39 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 130 กลาง เปิดไฟล์
40 ชุมชนนาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 233 กลาง เปิดไฟล์
41 บ้านหนองน้ำเต้า เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 93 เล็ก เปิดไฟล์
42 บ้านนาหัวภู เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 44 เล็ก เปิดไฟล์
43 บ้านเหล่าป่าเป้ด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 146 กลาง เปิดไฟล์
44 บ้านคำผักหนอกสงเปือย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 75 เล็ก เปิดไฟล์
45 บ้านดอนม่วย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 50 เล็ก เปิดไฟล์
46 บ้านหนองแอก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 110 เล็ก เปิดไฟล์
47 ชุมชนบางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 111 เล็ก เปิดไฟล์
48 บ้านหนองหอยป่าหวาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 155 กลาง เปิดไฟล์
49 บ้านป่าหวาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 88 เล็ก เปิดไฟล์
50 บ้านพังคอง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 145 กลาง
51 บ้านสงเปือย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 151 กลาง เปิดไฟล์
52 บ้านหนองบัว เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 61 เล็ก เปิดไฟล์
53 บ้านหนองแวง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 187 กลาง เปิดไฟล์
54 บ้านโคก1 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 86 เล็ก เปิดไฟล์
55 บ้านคำผึ้ง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 65 เล็ก เปิดไฟล์
56 บ้านจอมมณีใต้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 37 เล็ก เปิดไฟล์
57 ไตรมิตรวิทยาคม เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 121 กลาง เปิดไฟล์
58 บ้านโนนตูม เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 11 เล็ก เปิดไฟล์
59 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์) เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 97 เล็ก เปิดไฟล์
60 บ้านหนองไผ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 44 เล็ก เปิดไฟล์
61 บ้านนาถ่อน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 121 กลาง เปิดไฟล์
62 บ้านนาโสกน้อย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 44 เล็ก เปิดไฟล์
63 ชุมชนโพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 116 เล็ก เปิดไฟล์
64 บ้านม่วงหัก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 33 เล็ก เปิดไฟล์
65 บ้านหนองหญ้าไซย์ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 92 เล็ก เปิดไฟล์
66 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 8 เล็ก เปิดไฟล์
67 คำฮีเบญจวิทย์ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 212 กลาง เปิดไฟล์
68 บ้านแก่นเต่า เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42 เล็ก เปิดไฟล์
69 คำสายทองวิทยา เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 26 เล็ก เปิดไฟล์
70 บ้านกุดโง้ง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 120 กลาง เปิดไฟล์
71 บ้านดานคำ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 54 เล็ก เปิดไฟล์
72 นาคำน้อยวิทยา เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 87 เล็ก เปิดไฟล์
73 เมืองใหม่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 129 กลาง เปิดไฟล์
74 บ้านศูนย์ไหม เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 170 กลาง เปิดไฟล์
75 บ้านนาโปน้อย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 82 เล็ก เปิดไฟล์
76 มุกดาลัย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 773 ใหญ่ เปิดไฟล์
77 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 132 กลาง เปิดไฟล์
78 อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1446 ใหญ่ เปิดไฟล์
79 ชุมชนศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 105 เล็ก เปิดไฟล์
80 คำแฮดประชาสรรค์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 81 เล็ก เปิดไฟล์
81 บ้านนาหลวง2 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 61 เล็ก เปิดไฟล์
82 บ้านบะ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 94 เล็ก เปิดไฟล์
83 บ้านป่าแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 62 เล็ก เปิดไฟล์
84 บ้านหนองสระพัง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 85 เล็ก เปิดไฟล์
85 บ้านอุ่มไผ่ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 37 เล็ก เปิดไฟล์
86 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 108 เล็ก เปิดไฟล์
87 บ้านคำบง1 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 362 กลาง เปิดไฟล์
88 บ้านคำพอก2 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 23 เล็ก เปิดไฟล์
89 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 342 กลาง เปิดไฟล์
90 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 14 เล็ก เปิดไฟล์
91 บ้านห้วยกอก1 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 55 เล็ก เปิดไฟล์
92 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 83 เล็ก เปิดไฟล์
93 บ้านนากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 40 เล็ก เปิดไฟล์
94 บ้านนาสองเหมือง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 127 กลาง เปิดไฟล์
95 บ้านน้ำเที่ยง2 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 15 เล็ก เปิดไฟล์
96 บ้านนาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 150 กลาง เปิดไฟล์
97 บ้านขอนแก่น นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 163 กลาง เปิดไฟล์
98 บ้านคำไหล นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 90 เล็ก เปิดไฟล์
99 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 144 กลาง เปิดไฟล์
100 บ้านป่าเตย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 172 กลาง เปิดไฟล์
101 บ้านโนนเกษม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 48 เล็ก เปิดไฟล์
102 บ้านภูแผงม้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 139 กลาง เปิดไฟล์
103 ชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 71 เล็ก เปิดไฟล์
104 บ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 340 กลาง เปิดไฟล์
105 บ้านด่านมน นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 17 เล็ก เปิดไฟล์
106 บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 123 กลาง เปิดไฟล์
107 บ้านหนองนกเขียน นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 93 เล็ก เปิดไฟล์
108 บ้านนิคมร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 64 เล็ก เปิดไฟล์
109 ป่งแดงวิทยาคม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 168 กลาง เปิดไฟล์
110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 136 กลาง เปิดไฟล์
111 บ้านโนนสะอาด2 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 35 เล็ก เปิดไฟล์
112 หนองข่าประชาอุทิศ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 109 เล็ก เปิดไฟล์
113 บ้านหนองแวงใหญ่ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 134 กลาง เปิดไฟล์
114 ชุมชนดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 244 กลาง เปิดไฟล์
115 บ้านนาม่วง ดอนตาล มุกดาหาร 62 เล็ก เปิดไฟล์
116 บ้านโพนสว่าง ดอนตาล มุกดาหาร 133 กลาง เปิดไฟล์
117 บ้านห้วยกอก2 ดอนตาล มุกดาหาร 38 เล็ก เปิดไฟล์
118 นาสะเม็งวิทยา ดอนตาล มุกดาหาร 229 กลาง เปิดไฟล์
119 บ้านโคกพัฒนา ดอนตาล มุกดาหาร 108 เล็ก เปิดไฟล์
120 บ้านนาสะโน ดอนตาล มุกดาหาร 82 เล็ก เปิดไฟล์
121 นาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล มุกดาหาร 190 กลาง เปิดไฟล์
122 บ้านหนองกระยัง ดอนตาล มุกดาหาร 37 เล็ก เปิดไฟล์
123 บ้านภูผาหอมพัฒนา ดอนตาล มุกดาหาร 60 เล็ก เปิดไฟล์
124 บ้านแก้ง2 ดอนตาล มุกดาหาร 68 เล็ก เปิดไฟล์
125 บ้านคำดู่ ดอนตาล มุกดาหาร 53 เล็ก เปิดไฟล์
126 บ้านดง ดอนตาล มุกดาหาร 100 เล็ก เปิดไฟล์
127 บ้านนาคำน้อย1 ดอนตาล มุกดาหาร 61 เล็ก เปิดไฟล์
128 บ้านภูวง ดอนตาล มุกดาหาร 24 เล็ก เปิดไฟล์
129 บ้านภูล้อม ดอนตาล มุกดาหาร 82 เล็ก เปิดไฟล์
130 บ้านหนองบอน ดอนตาล มุกดาหาร 103 เล็ก เปิดไฟล์
131 บ้านบาก2 ดอนตาล มุกดาหาร 368 กลาง เปิดไฟล์
132 บ้านนายาง ดอนตาล มุกดาหาร 101 เล็ก เปิดไฟล์
133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา ดอนตาล มุกดาหาร 160 กลาง เปิดไฟล์
134 บ้านห้วยทราย2 ดอนตาล มุกดาหาร 101 เล็ก เปิดไฟล์
135 บ้านหนองเม็ก ดอนตาล มุกดาหาร 124 กลาง เปิดไฟล์
136 บ้านนาทาม ดอนตาล มุกดาหาร 292 กลาง เปิดไฟล์
137 บ้านนาป่ง ดอนตาล มุกดาหาร 125 กลาง เปิดไฟล์
138 บ้านนามน ดอนตาล มุกดาหาร 55 เล็ก เปิดไฟล์
139 บ้านโนนสวาท ดอนตาล มุกดาหาร 171 กลาง เปิดไฟล์
140 ชุมชนโพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 78 เล็ก เปิดไฟล์
141 บ้านนาโพธิ์ ดอนตาล มุกดาหาร 156 กลาง เปิดไฟล์
142 บ้านโคกหนองหล่ม ดอนตาล มุกดาหาร 121 กลาง เปิดไฟล์
143 บ้านเหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 180 กลาง เปิดไฟล์
144 บ้านโคกสว่าง1 ดอนตาล มุกดาหาร 63 เล็ก เปิดไฟล์
145 บ้านเหล่าแขมทอง ดอนตาล มุกดาหาร 21 เล็ก เปิดไฟล์
146 บ้านท่าห้วยคำ ดอนตาล มุกดาหาร 42 เล็ก เปิดไฟล์
147 บ้านนายอ ดอนตาล มุกดาหาร 78 เล็ก เปิดไฟล์
148 บ้านป่าพยอม ดอนตาล มุกดาหาร 47 เล็ก เปิดไฟล์
149 สยามกลการ4 ดอนตาล มุกดาหาร 184 กลาง เปิดไฟล์
150 บ้านกกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 151 กลาง เปิดไฟล์
151 บ้านแก้งนาง ดงหลวง มุกดาหาร 286 กลาง เปิดไฟล์
152 บ้านขัวสูง ดงหลวง มุกดาหาร 63 เล็ก เปิดไฟล์
153 บ้านนาหินกอง ดงหลวง มุกดาหาร 119 เล็ก เปิดไฟล์
154 บ้านปากช่อง ดงหลวง มุกดาหาร 17 เล็ก เปิดไฟล์
155 สยามกลการ 5 ดงหลวง มุกดาหาร 0 เล็ก เปิดไฟล์
156 บ้านสานแว้ ดงหลวง มุกดาหาร 244 กลาง เปิดไฟล์
157 หมู่บ้านป่าไม้ ดงหลวง มุกดาหาร 57 เล็ก เปิดไฟล์
158 บ้านชะโนด 2 ดงหลวง มุกดาหาร 288 กลาง เปิดไฟล์
159 บ้านหนองยาง ดงหลวง มุกดาหาร 321 กลาง เปิดไฟล์
160 บ้านย้อมพัฒนา ดงหลวง มุกดาหาร 109 เล็ก เปิดไฟล์
161 บ้านโสก ดงหลวง มุกดาหาร 230 กลาง เปิดไฟล์
162 บ้านเปียด ดงหลวง มุกดาหาร 122 กลาง เปิดไฟล์
163 บ้านโพนแดง ดงหลวง มุกดาหาร 156 กลาง เปิดไฟล์
164 บ้านดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 200 กลาง เปิดไฟล์
165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ดงหลวง มุกดาหาร 80 เล็ก เปิดไฟล์
166 บ้านนาหลัก ดงหลวง มุกดาหาร 61 เล็ก เปิดไฟล์
167 บ้านฝั่งแดง ดงหลวง มุกดาหาร 253 กลาง เปิดไฟล์
168 บ้านมะนาว ดงหลวง มุกดาหาร 96 เล็ก เปิดไฟล์
169 บ้านหนองคอง ดงหลวง มุกดาหาร 157 กลาง เปิดไฟล์
170 พระราชทานบ้านหนองหมู ดงหลวง มุกดาหาร 77 เล็ก เปิดไฟล์
171 บ้านโพนไฮ ดงหลวง มุกดาหาร 106 เล็ก เปิดไฟล์
172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว ดงหลวง มุกดาหาร 5 เล็ก เปิดไฟล์
173 บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง มุกดาหาร 124 กลาง เปิดไฟล์
174 ร่มเกล้า ดงหลวง มุกดาหาร 259 กลาง เปิดไฟล์
175 ชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 228 กลาง เปิดไฟล์
176 บ้านน้ำบ่อดง ดงหลวง มุกดาหาร 19 เล็ก เปิดไฟล์
177 บ้านเหล่าดง ดงหลวง มุกดาหาร 110 เล็ก เปิดไฟล์
178 บ้านหนองหนาว ดงหลวง มุกดาหาร 55 เล็ก
179 ชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 137 กลาง เปิดไฟล์
180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี มุกดาหาร 37 เล็ก เปิดไฟล์
181 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี มุกดาหาร 39 เล็ก เปิดไฟล์
182 บ้านนาปุ่ง คำชะอี มุกดาหาร 17 เล็ก เปิดไฟล์
183 บ้านโนนสว่าง1 คำชะอี มุกดาหาร 41 เล็ก เปิดไฟล์
184 บ้านหนองกะปาด คำชะอี มุกดาหาร 51 เล็ก เปิดไฟล์
185 "วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์""" คำชะอี มุกดาหาร 120 กลาง เปิดไฟล์
186 บ้านกลาง คำชะอี มุกดาหาร 44 เล็ก เปิดไฟล์
187 คำบกราษฎร์นุกูล คำชะอี มุกดาหาร 45 เล็ก เปิดไฟล์
188 บ้านบาก1 คำชะอี มุกดาหาร 18 เล็ก เปิดไฟล์
189 บ้านห้วยลำโมง คำชะอี มุกดาหาร 49 เล็ก เปิดไฟล์
190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 คำชะอี มุกดาหาร 325 กลาง เปิดไฟล์
191 "บ้านหนองเอี่ยนดง""ราษฎร์สงเคราะห์""" คำชะอี มุกดาหาร 215 กลาง เปิดไฟล์
192 ห้วยตาเปอะ คำชะอี มุกดาหาร 258 กลาง เปิดไฟล์
193 "บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร""" คำชะอี มุกดาหาร 92 เล็ก เปิดไฟล์
194 บ้านโคก2 คำชะอี มุกดาหาร 68 เล็ก เปิดไฟล์
195 บ้านดงยาง1 คำชะอี มุกดาหาร 74 เล็ก เปิดไฟล์
196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) คำชะอี มุกดาหาร 61 เล็ก เปิดไฟล์
197 บ้านโนนสังข์ศรี คำชะอี มุกดาหาร 281 กลาง เปิดไฟล์
198 บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร 121 กลาง เปิดไฟล์
199 บ้านม่วง คำชะอี มุกดาหาร 61 เล็ก เปิดไฟล์
200 บ้านแมด คำชะอี มุกดาหาร 92 เล็ก เปิดไฟล์
201 บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร 183 กลาง เปิดไฟล์
202 บ้านหนองสระพังทอง คำชะอี มุกดาหาร 40 เล็ก เปิดไฟล์
203 บ้านดอนป่าแคน คำชะอี มุกดาหาร 29 เล็ก เปิดไฟล์
204 บ้านตูมหวาน คำชะอี มุกดาหาร 113 เล็ก เปิดไฟล์
205 บ้านแฝก คำชะอี มุกดาหาร 63 เล็ก เปิดไฟล์
206 บ้านโพนงาม คำชะอี มุกดาหาร 131 กลาง เปิดไฟล์
207 บ้านนาหลวง1 คำชะอี มุกดาหาร 35 เล็ก เปิดไฟล์
208 บ้านหนองบง คำชะอี มุกดาหาร 145 กลาง เปิดไฟล์
209 บ้านหนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร 139 กลาง เปิดไฟล์
210 บ้านโคกสว่าง2 คำชะอี มุกดาหาร 49 เล็ก เปิดไฟล์
211 บ้านหนองไฮ คำชะอี มุกดาหาร 56 เล็ก เปิดไฟล์
212 บ้านเหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร 128 กลาง เปิดไฟล์
213 เมืองพาลุกากรภูมิ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 69 เล็ก เปิดไฟล์
214 บ้านชะโนด 1 หว้านใหญ่ มุกดาหาร 122 กลาง เปิดไฟล์
215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา หว้านใหญ่ มุกดาหาร 215 กลาง เปิดไฟล์
216 บ้านขามป้อม หว้านใหญ่ มุกดาหาร 184 กลาง เปิดไฟล์
217 บ้านทรายทอง หว้านใหญ่ มุกดาหาร 85 เล็ก เปิดไฟล์
218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 73 เล็ก เปิดไฟล์
219 บ้านสองคอน หว้านใหญ่ มุกดาหาร 222 กลาง เปิดไฟล์
220 บ้านป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร 67 เล็ก
221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม หว้านใหญ่ มุกดาหาร 59 เล็ก เปิดไฟล์
222 บ้านนาดีโคกสวาท หว้านใหญ่ มุกดาหาร 64 เล็ก เปิดไฟล์
223 บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 202 กลาง เปิดไฟล์
224 บ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ มุกดาหาร 43 เล็ก เปิดไฟล์
225 บ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 43 เล็ก เปิดไฟล์
226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่ มุกดาหาร 163 กลาง เปิดไฟล์
227 บ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่ มุกดาหาร 37 เล็ก เปิดไฟล์
228 บ้านโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 107 เล็ก เปิดไฟล์
229 บ้านคำพอก 1 หนองสูง มุกดาหาร 88 เล็ก เปิดไฟล์
230 บ้านงิ้ว หนองสูง มุกดาหาร 147 กลาง เปิดไฟล์
231 บ้านวังนอง หนองสูง มุกดาหาร 52 เล็ก เปิดไฟล์
232 บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง มุกดาหาร 81 เล็ก เปิดไฟล์
233 บ้านคำพี้ หนองสูง มุกดาหาร 42 เล็ก เปิดไฟล์
234 บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง มุกดาหาร 115 เล็ก เปิดไฟล์
235 บ้านภู หนองสูง มุกดาหาร 41 เล็ก เปิดไฟล์
236 บ้านวังไฮ หนองสูง มุกดาหาร 90 เล็ก เปิดไฟล์
237 บ้านนาตะแบง 2 หนองสูง มุกดาหาร 68 เล็ก เปิดไฟล์
238 บ้านบุ่ง หนองสูง มุกดาหาร 55 เล็ก เปิดไฟล์
239 บ้านโคกกลาง หนองสูง มุกดาหาร 34 เล็ก เปิดไฟล์
240 บ้านแวง หนองสูง มุกดาหาร 91 เล็ก เปิดไฟล์
241 บ้านโคกหินกอง หนองสูง มุกดาหาร 68 เล็ก เปิดไฟล์
242 บ้านหลุบปึ้ง หนองสูง มุกดาหาร 47 เล็ก เปิดไฟล์
243 บ้านเหล่าน้อย หนองสูง มุกดาหาร 19 เล็ก เปิดไฟล์
244 บ้านนาหนองแคน หนองสูง มุกดาหาร 36 เล็ก เปิดไฟล์
245 บ้านคันแท หนองสูง มุกดาหาร 44 เล็ก เปิดไฟล์
246 ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 201 กลาง เปิดไฟล์

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 2
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 151
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 93
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 2
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คน ขึ้นไป 0